logo-400px

Tilskud

I Danmark findes der forskellige muligheder for at få tilskud til din tandlægeregning. Som dansk statsborger opnår du automatisk tilskud, men du kan godt opnå flere...

Den Offentlige Sygesikring

Du får tilskud til tandlægeregningen, hvis du er statsborger i Danmark. Du modtager tilskuddet via Den Offentlige Sygesikring, og beløbet trækkes automatisk fra på din regning allerede her på klinikken. Du behøver således ikke selv gøre noget for at opnå tilskuddet.

Du kan læse mere om mulighederne for tilskud fra Den Offentlige Sygesikring.

Sygesikringen Danmark

Skal du også opnå tilskud til regningen fra Sygesikringen Danmark, skal du være medlem af Sygesikringen Danmark.

Du kan læse mere om de forskellige tilskud til tandlægebehandlinger på Sygesikringen Danmarks hjemmeside. Eller se hvordan det påvirker en række typiske behandlinger her.

Hvis du gerne vil have det, kan vi registrere dit medlemskab af Sygesikringen Danmark og herefter indberetter alle dine tandlægeudgifter. På den måde skal du ikke mere tænke på at oplyse om dit medlemskab til os, men blot modtage dine tilskud automatisk.

Tilskud fra din kommune

I særlige tilfælde kan du også få økonomisk støtte fra din lokale kommune til tandlægeregningen. For at opnå sådanne tilskud, skal du drøfte det personligt med en sagsbehandler inden behandlingerne hos os påbegyndes.

Kommunen kræver i langt de fleste tilfælde, at vi afgiver et skriftligt behandlingsforslag og tilbud på din behandling, før din anmodning kan blive vurderet. Vi kan rådgive dig til hvordan du kommer videre med sådan en anmodning til støtte fra kommunen.

<

Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere

(§ 82 a i lov om aktiv social politik)
Patienter er berettigede til tilskud som beskrevet nedenfor, når de modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, og såfremt denne ydelse svarer til uddannelseshjælps- og kontanthjælpsniveauet. Det gælder således for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, som modtager disse ydelser på kontanthjælpsniveau, dvs. det niveau, som modtageren ville være berettiget til afhængigt af forsørgerstatus mv., hvis vedkommende havde været på kontanthjælp.

Efter lov om aktiv socialpolitik ydes uddannelseshjælp efter § 23 til uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kommunen yder tillige et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen efter lovens § 24 til borgere, som er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller har udtrykt ønske herom, med enkelte undtagelser. Aktivitetstillægget ydes dog tidligst, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder.

Tilskuddet dækker tandbehandlingsforløb på op til kr. 10.000. Der skal ikke i den anledning søges om forhåndsgodkendelse hos kommunen, inden tandbehandlingen påbegyndes. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen fastsætter administrationen af ordningen.

Patienterne har dog en årlig egenbetaling:

For patienter mellem 18 og 24 år er der en årlig egenbetaling på kr. 600. Ved behandling, der koster op til kr. 10.000 inkl. patientens egenbetaling på kr. 600, ydes et tilskud på 100 % af patientens egen udgift.
25-29-årige patienter, som modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke samtidigt modtager aktivitetstillæg efter lovens § 24 har ret til et tilskud til dækning af 100 % af patientens egne udgifter til tandpleje, der årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600, dvs. svarende til reglerne for de 18-24-årige.
For patienter på eller over 25 år, der ikke er omfattet ovenstående gruppe af 25-29 årige, er der en årlig egenbetaling på kr. 800. Ved behandlingsforløb, der koster op til kr. 10.000 inkl. patientens egenbetaling på kr. 800, ydes et tilskud på 65 % af patientens egen udgift, dvs. efter sædvanligt patienttilskud fra regionen og tilskud fra evt. forsikringsordninger. Disse patienter skal således betale egenbetalingen på kr. 800 pr. år tillige med 35 % af det resterende beløb efter det/de sædvanlig(e) patienttilskud.
De kr. 10.000,- gælder for det samlede behandlingsforløb, uanset om det strækker sig over flere kalenderår, eller om der er flere behandlingsforløb inden for samme kalenderår.

Behandlingsforløb på op til kr. 10.000 omfatter det samlede beløb på behandlingen, dvs. inklusiv patientens egenbetaling, patienttilskud fra regionen og tilskud fra evt. forsikringsordninger.

Tilskuddet ydes til dækning af alle former for forebyggende og behandlende tandpleje. Det betyder f.eks., at røntgenbilleder, der tages i forbindelse med undersøgelse eller behandling, også er omfattet af tilskuddet.

Overstiger behandlingen derimod kr. 10.000 – uanset alder – skal behandlingen forhåndsgodkendes af kommunen, som vurderer, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Kommunen har således ret til at skønne, om behandlingen kan udsættes.

Der skal tillige ske forhåndsgodkendelse, hvis patienten søger om hjælp til dækning af den resterende del af egenbetalingen.

Flere informationer er tilgængelig på Tandlægeforeningens hjemmeside.

 

 

Share